BookBites Blog » Siste artikler
sep 02, 2022 Agnes Solem-Aicher

Kartlegg elevenes lesehastighet, og hjelp dem til å bli bedre lesere

God leseforståelse gir leselyst, og det er nettopp det vi ønsker å oppnå når vi jobber med lesing i skolen - å hjelpe elevene til å bli motiverte lesere som også leser frivillig på fritiden. 

En vei å gå er å jevnlig kartlegge elevenes lesing.

I denne artikkelen får du informasjon om lesehastighet. Du får også gode tips til hvordan du enkelt kan kartlegge elevenes lesehastighet, blant annet gjennom funksjonen “Elevinnsikt” i BookBites Skole. Nederst i artikkelen finner du konkrete forslag til hvordan du kan jobbe med å øke elevenes lesehastighet uten at det går ut over leseforståelsen deres.


Lesehastighet - hva og hvorfor?

Det er svært viktig å tidlig fange opp barn som viser tegn på lesevansker slik at de kan følges opp systematisk med tilpasset støtte ifølge en kartlegging gjennomført ved Institutt for spesialpedagogikk i Oslo

Forskning viser at det er en sammenheng mellom leseflyt og leseforståelse. God leseflyt krever evnen til å lese en tekst hurtig og korrekt og med en prosodi som passer til tekstens innhold. God leseflyt forutsetter dermed blant annet at barna har gode ordavkodingsferdigheter og raskt klarer å lese enkeltord, med andre ord at de har god lesehastighet

Leseforståelse gjennom god leseflyt er det endelige målet, og det å kartlegge elevenes lesehastighet kan gi verdifull informasjon om barnas lesekompetanse. Hvis barnet har god lesehastighet og ordene avkodes automatisk, vil eleven kunne bruke mer energi på det å forstå teksten.


Normal og gjennomsnittlig lesehastighet 

Lesehastighet kan måles på ulike måter, og hva som regnes som normal eller gjennomsnittlig lesehastighet, vil dermed også variere noe. Lesehastighet kan for eksempel måles både ved høytlesing og stillelesing. 

Leseveileder, lærer og forfatter Gertrud Brandt tar utgangspunkt i hva som regnes som normal lesehastighet for elever ved noen utvalgte trinn i sin bok Flydende læsning i praksis. Ved stillelesing skiller hun også mellom lesehastighet av skjønnlitterære tekster og fagtekster.

  Skjønnlitterær tekst/fagtekst
Stillelesing

2. trinn: 100/ 60 ord per minutt

4. trinn 150/ 100 ord per minutt

6. trinn 200/ 140 ord per minutt

9. trinn 250/ 170 ord per minutt

Høytlesing (vårtermin) 2. trinn: 70- 130 ord per minutt

4. trinn: 90- 140 ord per minutt

6. trinn: 110- 160 ord per minutt

8. trinn: 130- 180 ord per minutt

 

Hvor fort elevene leser, avhenger også av tekstens vanskegrad. Gode lesere avpasser, som vi ser i tabellen over, lesetempoet sitt etter hvilken type tekst de leser og til hvilket formål de leser. Dette er viktig å ha i bakhodet når man tester elevers lesehastighet. Det er for eksempel liten nytteverdi i å forsøke å anslå hvor lang tid det vil ta en elev å lese en side med tekst. 

Målet med å trene på lesehastighet er alltid å øke elevenes leseflyt og dermed forståelse av teksten. Å jevnlig teste elevenes leseforståelse er derfor like viktig som å måle lesehastigheten deres. En måte å sjekke elevers leseforståelse på er å la dem oppsummere tekster, noe du kan lese mer om her.


Hvordan teste lesehastighet på en enkel måte?

De fleste skoler har ulike kartleggingsverktøy som brukes til å teste elevenes lesehastighet. Utfordringen er at disse ikke nødvendigvis brukes jevnlig, fordi det kan være tidkrevende å gjennomføre dem. Samtidig er det svært viktig at skolen vurderer barns leseutvikling regelmessig og systematisk og ikke venter til resultatene av obligatoriske kartleggingsprøver eller nasjonale prøver foreligger, påpeker stipendiat ved Institutt for Spesialpedagogikk ved UiO, Anne Arnesen

Hun foreslår derfor at lærerne jevnlig gjennomfører tester der elevene leser høyt i ett minutt for læreren. Læreren kan dermed enkelt regne ut antall leste ord per minutt ved å telle antall korrekt leste ord.

Testene bør gjennomføres jevnlig, med ulike tekster med samme vanskelighetsgrad. Det er dessuten viktig å teste lesehastigheten både i forkant og etterkant av et eventuelt lesetiltak for å måle elevens fremgang.

BookBites Skole er et veldig nyttig verktøy når det gjelder å holde oversikt over elevenes lesehastighet i og med at både læreren og eleven enkelt kan følge med på elevens lesehastighet. Her er det appen som holder styr på antall leste ord per minutt.

I og med at tallene hele tiden oppdateres, vil læreren til enhver tid ha en oversikt over elevenes lesehastighet ved stillelesing og slipper å bruke tid på testing. Læreren vil slik fort kunne fange opp hvilke elever som eventuelt også bør testes gjennom høytlesing for å sjekke leseflyten deres.“Det er meget brugbart, at jeg i BookBites kan se, om eleven egentlig - udover at være en sikker læser - også læser hurtigt nok. For ellers bruger barnet jo enormt meget energi på bare at knække hvert enkelt ord - eller har i hvert fald en forkert læsestrategi.”

- Rikke Bøgh, dansklærer og læsevejleder på Alminde Viuf-FællesskoleDet store utvalget av bøker i BookBites Skole sørger for et variert utvalg tekster, noe som er svært gunstig. Som nevnt viser studier at kartlegging som tar utgangspunkt i flere ulike lesetekster fremfor bare én test er en viktig indikator på barns leseutvikling.
 

Tips til hvordan du kan jobbe med å øke elevenes lesehastighet og leseflyt

  1. Hjelp barnet med å finne enkle lettleste tekster med selvvalgte temaer som de er interessert i å lære noe om.
  2. Læreren som modelleser: Modellér leseflyt for eleven ved å lese høyt med passende innlevelse.
  3. Repetert lesing: Eleven leser korte og meningsfulle tekster inntil ønsket læringsmål er oppnådd. Lærer gir konstruktive tilbakemeldinger.
  4. Lesepartner: To og to elever leser sammen, hvor den ene leser høyt og den andre gir konstruktive tilbakemeldinger. Her er det hensiktsmessig at elever med dårlig leseflyt jobber sammen med en lesepartner med god leseflyt.
  5. Lydopptak: Eleven leser høyt med lydopptak og hører på det selv etterpå.
  6. Veksellesing: Læreren leser en del av en setning og eleven leser fortsettelsen, gjennom en hel tekst. Dette kan også gjøres med en annen lesepartner som har god leseflyt. 
  7. Korlesing: Hele gruppen/klassen leser teksten høyt sammen med læreren.

PS: Husk å tipse om at også eldre barn bør lese høyt for foreldrene sine! 

På sikt trenger elevene å øve på egen hånd. For å få mye øvelse gjelder det å lese et variert utvalg tekster, og her sørger BookBites Skole for et stort utvalg bøker slik at alle elever kan finne bøker som er interessante og har en passende vanskelighetsgrad.

 


 

Litteratur

Bentsen, Edle (2020). “Elever som sliter med leseflyt og “den andre leseopplæringen”.” 

Brandt, M. R. Gertrud (2019). Flydende læsning i praksis. Akademisk Forlag.

Rødal, Aina og Vartun, Marika (2016). “Slik kan lærere teste om barnet leser flytende”. 

Inspirasjon omkring leselyst – rett i innboksen din!

Til deg som gjerne vil motta inspirasjon i form av undervisningsmateriell, konkurranser, info om nye titler og mye annet.


Ja takk!